NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

 1. VISPĀRĒJA VIENOŠANĀS

1.1. SIA “Jamala”(Latvija), reģistrācijas nr. 40203242373, adrese: Aleksandra Čaka iela 87, LV-1011, Riga, Latvija, turpmāk saukta: “ROTALLIETAS.EU”, nodrošina tīmekļa lapā www.rotallietas.eu, turpmāk saukta Mājas lapa, pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, piegādes noteikumiem, preču atgriešanas noteikumiem, citiem noteikumiem un nosacījumiem un darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Mājas lapā, saistībā ar noteiktām funkcijām, elementiem vai reklāmu, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu, un viss uzskaitītais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Noteikumiem un nosacījumiem) un ir to sastāvdaļa. Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas ROTALLIETAS.EU Mājas lapā piedāvātās pārdodamās rotaļlietas un citus bērnu un ar tiem saistītus līdzekļus, turpmāk tekstā „Preces”,tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

 1. PRIVĀTUMS

2.1. ROTALLIETAS.EU aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

2.2. ROTALLIETAS.EU iegūst patērētāja personīgo informāciju, jo tas ir nepieciešams, lai patērētājam nodrošinātu labāko servisa līmeni. Tas ļauj sniegt patērētājam piemērotu pieeju ROTALLIETAS.EU precēm un pievērst uzmanību preču kategorijām, kas visvairāk interesē patērētāju. Jūsu personīgā informācija palīdz mums informēt jūs par jaunumiem piedāvāto preču klāstā, izpārdošanām un pasākumiem, par kuriem jūs varētu būt ieinteresēts. Jūsu pieprasījuma apstrādei un pasūtījuma piegādei mēs prasām sniegt patērētajam tādu informāciju kā vārds, adrese, e-pasta adrese, kontakttālrunis. Rotallietas.eu nepieprasa un neapstrādā sensitīvos personas datus.

2.3. ROTALLIETAS.EU nekad neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru jūs sniedzat tiešsaistē. ROTALLIETAS.EU nepārdod un neizīrē patērētāja kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem.

2.4. ROTALLIETAS.EU pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Mēs būsim spiesti atklāt patērētāja personīgo informāciju, kad to pieprasa likums.

2.5. ROTALLIETAS.EU veic visus iespējamos pasākumus jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

2.6. Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu Mājas lapā, nav tiesībspējas vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.

2.7.  Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.

 1. MĀJAS LAPAS DARBĪBAS MĒRĶIS

3.1. Šo Mājas lapu ir izveidojusi un uztur SIA Jamala. Mājas lapa ir izstrādāta tā, lai tā efektīvi kalpotu kā platforma saziņai starp uzņēmumu un klientu, kā platforma zīmola izstrādājumu tirdzniecībai tiešsaistē un arī kā informācijas avots visos jautājumos, kas saistīti ar produkciju un uzņēmumu.

 1. PRECES

4.1. ROTALLIETAS.EU piedāvātās Preces – rotaļlietas nav pārtikas produkti un nav lietojami uzturā. ROTALLIETAS.EU attiecībā uz patērētāju nepieļauj maldinošus apgalvojumus par Preces lietošanu, un ievēro visus Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2009/48/EK (2009. gada 18.jūnijs) par rotaļlietu drošumu noteikumus, nodrošinot, ka Mājas lapā tiek publicēti visi ar direktīvu 2009/48/EK (2009. gada 18. jūnijs) saistītie drošības noteikumi: drošības brīdinājuma teksti, ieteicamie lietošanas vecumi, dažādi drošības teksti.

4.2. Sniedzot Mājas lapā pieejamo produktu aprakstu, mēs cenšamies būt cik iespējams precīzi. Ja informācijā, kas saistīta ar produktu (apraksts, krāsas un tml.) ir notikušas izmaiņas, ROTALLIETAS.EU  nevar garantēt, ka katru brīdi Mājas lapa ir pilnībā atjaunināta, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju.

 1. CENU VEIDOŠANAS POLITIKA

5.1. Tīmekļa lapā WWW.ROTALLIETAS.EU visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā. Visām cenām tiek piemērots PVN nodoklis vai citi tirdzniecības nodokļi, ja tādi ir paredzēti. Atkarībā no piegādes adreses jūsu pasūtījumam var tikt piemērota papildu sūtīšanas maksa, kas tiks skaidri norādīta pirms maksājuma apstiprināšanas un iekļauta kopējā pasūtījuma cenā.

 1. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

6.1. Visa šajā Mājas lapā pieejamā informācija un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, video, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu (viss kopā saukts par Saturu), ir SIA Jamala īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras rakstiskas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

 1. PIEGĀDES KĀRTĪBA

7.1. Visas mūsu piegādes tiek veiktas droši un ātri, ko apstiprina mūsu iepriekšējā darbības pieredze. Informācijai par pasūtījumu izpildes, piegādes kārtību un piegādes izmaksām, mēs aicinām jūs iepazīties ar mūsu produktu Piegādes noteikumiem.

 1. PREČU ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI

8.1. Visas problēmas, kas saistītas ar klienta veikto un piegādāto pasūtījumu atgriešanu, tiks risinātas atsevišķi saskaņā ar vienkāršotu procedūru. Lai iegūtu informāciju par klienta iespējām saistībā ar preču atgriešanu un informāciju par līguma izbeigšanu un attiecīgajiem nosacījumiem, aicinām jūs iepazīties ar mūsu atgriešanas politiku, ieskaitot atteikuma tiesības.

 1. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

9.1. Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, jums ir jāievēro šeit izklāstītie Noteikumi un nosacījumi un Mājas lapā publicētie īpašie brīdinājumi vai norādījumi attiecībā uz piekļuvi vai lietošanu. Jums vienmēr jārīkojas labticīgi un saskaņā ar likumu un paražām. Jūs nedrīkstat veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus Mājas lapā, tajā atrodamajā Saturā vai pakalpojumos, kā arī nedrīkstat jebkādā veidā kaitēt Mājas lapas darbībai vai funkcionālajai vienotībai. Neierobežojot citu šajos Noteikumos un nosacījumos minēto punktu vispārīgo raksturu, ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās saistības, jūs būsiet atbildīgi par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt ROTALLIETAS.EU.

 1. ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

10.1. Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem ROTALLIETAS.EU nekādā ziņā nav atbildīga (pēc līguma, delikta dēļ (ieskaitot nolaidību) vai uz cita pamata) par:

 1. a) pārtraukumu komercdarbībā,
 2. b) kavējumiem vai pārtraukumiem saistībā ar piekļuvi Mājas lapai,
 3. c) datu nepiegādāšanu, kļūdainu piegādi, izkropļojumiem, bojājumiem vai citām izmaiņām,
 4. d) jebkādiem netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai secīgiem zaudējumiem (ieskaitot negūtu peļņu), kas saistīti ar Mājas lapu vai tās izmantošanu (vai nespēju izmantot Mājas lapu) no jūsu puses, neatkarīgi no darbību veida, pēc līguma, delikta (ieskaitot nolaidību) vai citu iemeslu dēļ arī tad, ja mēs esam tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību,
 5. e) datorvīrusiem, sistēmas avāriju vai atteici, kas var rasties saistībā ar Mājas lapas izmantošanu, ieskaitot tādas hipersaites izmantošanu, kas ved uz vai no trešo pušu tīmekļa vietnēm,
 6. f) jebkādām neprecizitātēm vai izlaidumiem saturā,
 7. g) kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, epidēmija, pandēmija, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk,
 8. h) neparedzēti apstākļi, kas nav minēti iepriekš.
 9. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

11.1. Ja saistībā ar šo Mājas lapu rodas strīds, visas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās tiesības un pienākumus, kā arī visas darbības to ietvaros regulē Latvijas Republikas likumi tādā apmērā, it kā šie Noteikumi un nosacījumi būtu Latvijā pilnībā noslēgts un pilnībā pildīts līgums.

11.2. Līgumslēdzēja puses ar šo apliecina ka visus strīdus, kas radušies sakarā ar šī distances līguma izpildi, līgumslēdzēja puses tās centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās. Ja puses nespēj atrisināt stīdu pārrunu ceļā, tad tiek nodoti visi strīdi, domstarpības vai pretenzijas izskatīšanai kādā no Latvijas Republikas tiesām un saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un šķīrējtiesas reglamentu, latviešu valodā, rakstveida procesā uz iesniegto dokumentu pamata. Bet izņemot, ja jūs jebkādā veidā esat pārkāpuši vai grasījušies pārkāpt mūsu intelektuālā īpašuma tiesības vai mūsu meitsabiedrību, partneru vai licenču devēju intelektuālā īpašuma tiesības. Tad šādā gadījumā mēs varam vērsties jebkurā tiesā un jūs piekrītat pakļauties šādas tiesas ekskluzīvajai jurisdikcijai un lietas izskatīšanai šajā tiesā.

 1. PIEKRIŠANA SAŅEMT PAZIŅOJUMUS PA (E-)PASTU

12.1. Pieņemot šos Noteikumus un nosacījumus, jūs piekrītat no mums saņemt paziņojumus, pasūtījuma precizējumus, informatīvus materiālus un citas ziņas (kopā saukti „Paziņojumi”) pa e-pastu vai parasto pastu.

12.2. Lūdzu, ievērojiet, ka šajā punktā minētie paziņojumi neattiecas uz izvēles mārketinga informāciju (biļeteni, piedāvājumi utt.) kuru jūs varat izvēlēties saņemt no Mājas lapas pēc saviem ieskatiem. Ja jūs nepiekrītat saņemt paziņojumus no šīs Mājas lapas, lūdzu, pārtrauciet izmantot šo tīmekļa vietni un tās pakalpojumus, jo ROTALLIETAS.EU nespēj nodrošināt pilnu pakalpojumu klāstu lietotājiem, kas nesaņem paziņojumus no Mājas lapas.

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

13.1. Jūs piekrītat, ka šie Noteikumi un nosacījumi veido visu starp jums un ROTALLIETAS.EU noslēgto aktuālo vienošanos attiecībā uz šīs Mājas lapas un tās satura lietošanu no jūsu puses.

13.2. ROTALLIETAS.EU ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt, atcelt vai atsaukt šī Līguma noteikumus. Jebkuras šajos Noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Jūs piekrītat, ka turpinot lietot Mājas lapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, jūs ar to apliecināt savu piekrišanu visām izmaiņām.